Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o otocima

11.11.2014.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provode javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o otocima i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa. Javna rasprava se provodi od 10. studenoga 2014. do 25. studenoga 2014., putem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o otocima i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA

Članak 1.

U Zakonu o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06), članak 10. mijenja se i glasi:
„(1) Cijene javnoga cestovnog prijevoza na linijama koje povezuju otok s kopnom i otoke međusobno te cijene javnoga otočnoga cestovnog prijevoza za stanovnike otoka ne smiju biti veće od cijene prijevoza na linijama iste udaljenosti u županijskom cestovnom prijevozu matične obalno-otočne županije.
(2) Učenici, studenti i umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji imaju prebivalište na otoku te zdravstveni djelatnici pri obavljanju redovnih i žurnih prijevoza bolesnika imaju pravo na besplatan prijevoz u javnom otočnom cestovnom prijevozu, što dokazuju odgovarajućom ispravom.
(3) Fizičke osobe koje imaju prebivalište te fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na premoštenom otoku, odnosno na otoku koji je s premoštenim otokom povezan brodom i trajektom, pri prijelazu mosta vlastitim vozilom svih kategorija imaju pravo na povlaštenu cijenu karte za mostarinu.
(4) Sve invalidne osobe u skladu s Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, koje zbog invalidnosti ne mogu koristiti usluge javnog otočnog cestovnog prijevoza u skladu s odredbama ovoga članka, imaju pravo na novčanu naknadu za nadoknadu troškova vlastitog prijevoza.
(5) Ministar nadležan za razvoj otoka (u daljnjem tekstu: ministar) uz suglasnost ministra financija donijet će propise o načinu i vrstama isprava kojima se dokazuje pravo na besplatan prijevoz iz stavka 2. ovoga članka te o visini i načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za nadoknadu troškova vlastitog prijevoza iz stavka 4. i korištenju sredstava za subvencioniranje prijevoznika iz stavka 7. ovoga članka.
(6) Ministar nadležan za promet donijet će propise o načinu i vrstama isprava kojima se dokazuje pravo na oslobođenje od plaćanja mostarine iz stavka 3. ovog članka.
(7) Sredstva za subvencioniranje kategorija otočnog stanovništva iz stavka 2. i 4. ovoga članka u otočnom cestovnom prijevozu osiguravaju se u državnom proračunu na poziciji Ministarstva, a dodjeljuju se javnim cestovnim prijevoznicima i invalidnim osobama za naknadu troškova nastalih provođenjem odredbi Zakona
(8) Sredstva za provedbu odredbe stavka 3. ovoga članka osigurati će se iz sredstava državnog proračuna, u skladu s člankom 90. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13 i 92/14) na poziciji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.“

Članak 2.
Članak 33. mijenja se i glasi:
„(1) Na otocima ili dijelovima otoka gdje se djelatnost vodoopskrbe ne obavlja vodoopskrbnim sustavima, otočna kućanstva čiji nositelj i članovi imaju prebivalište na otoku u zakonitoj građevini (ili u građevini koja je u aktivnom procesu legalizacije), a opskrbljuju se vodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, imaju pravo na povlaštenu cijenu isporuke vodne usluge i to do 5 m3 mjesečno po članu kućanstva, odnosno, u maksimalnom iznosu do 40 m3 godišnje, po cijeni koja je jednaka prosječnoj tržišnoj cijeni isporuke vodne usluge u matičnoj obalno-otočnoj županiji, odnosno na vodoopskrbnom području kojem pripadaju.
(2) Poslove vodoopskrbe otočnih kućanstava vodonoscem ili cestovnim vozilom obavljaju jedinice regionalne ili lokalne samouprave sukladno članku 196. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).
(3) Za provedbu odredbi ovog članka osigurati će se sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske i iz proračuna jedinica regionalne ili lokalne samouprave. Formiranje komponente sufinanciranja jedinica regionalne ili lokalne samouprave, odnosno njihovih isporučitelja vodnih usluga, definirati će se ovisno o ekonomskoj snazi, odnosno indeksu razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).
Indeks razvijenosti Skupina Omjer sufinanciranja (ministarstvo nadležno za razvoj otoka -JLS)
< 75% I. i II. skupina 100% - 0%
75% - 100% III. skupina 85% - 15%
100% -125% IV. skupina 75% - 25%
>125% V. skupina 65% - 35%
(4) Propis o postupku i načinu provedbe odredbi stavka 1.,2. i 3. ovoga članka donosi ministar.“

Članak 3.

U cijelom tekstu Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) riječi: „Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka“ u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: „ministarstvo nadležno za razvoj otoka“.

Članak 4.

Ministar nadležan za promet donijet će propise iz članka 10. stavak 6. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Do donošenja propisa iz članka 10. stavak 6., primjenjuje se Naputak o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja mostarine (Narodne novine, broj 58/03).

Članak 5.
Ovaj Zakon objaviti će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Partneri

Članstva

Otoci

opširnije...