MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

191

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 21. stavaka 5., 6., 7. i 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– namjena, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu,

– broj sudionika u malom obalnom ribolovu,

– kriteriji za formiranje rang liste sudionika u malom obalnom ribolovu,

– postupak revizije i ažuriranja rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu,

– sadržaj obrasca, uvjeti i način izdavanja povlastice za mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: povlastica) i

– sadržaj i način vođenja registra povlastica za mali obalni ribolov.

Način obavljanja malog obalnog ribolova, vrste i količine ribolovnih alata

Članak 2.

(1) Prilikom obavljanja malog obalnog ribolova može se koristiti samo plovilo upisano u povlastici.

(2) Povlastica se mora za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost malog obalnog ribolova.

(3) Na jedno plovilo može se izdati samo jedna povlastica.

(4) Povlastica se može izdati samo na plovilo koje je upisano u registar ribarske flote Republike Hrvatske i kojemu je dodijeljen CFR broj.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, povlastica se može izdati i na plovilo koje nije upisano u registar ribarske flote Republike Hrvatske, u slučaju zamjene takvog plovila s plovilom upisanim u registar ribarske flote Republike Hrvatske, pod uvjetom da novo plovilo ima istu ili manju veličinu (u GT) i istu ili manju snagu porivnog stroja (u kW).

Članak 3.

(1) Djelatnost malog obalnog ribolova smije obavljati samo ovlaštenik kojemu je izdana povlastica.

(2) Kod obavljanja malog obalnog ribolova ovlaštenici povlastica ne smiju združivati plovila, ribolovne alate i opremu.

Članak 4.

(1) U obavljanju malog obalnog ribolova smiju se koristiti sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

1. Do dvije jednostruke mreže stajaćice veličine oka mrežnog tega od 16 milimetara do 64 milimetra mjereno dijagonalno, najmanje visine 4 metra, a najviše 10 metara, ukupne duljine do 200 metara,

2. Vrše za lov ribe – ukupno do tri (3) komada,

3. Osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete – do dva (2) komada i

4. Udičarski ribolovni alati:

– odmet,

– kančenica,

– povlačni povraz ili panula,

– povraz s kukom za lov glavonožaca i

– stajaći pridneni parangal, do dva komada s ukupno do stopedeset (150) udica i

5. Naprava (trapula) za lov velikog crva ukupno do dva (2) komada.

(2) U obavljanju malog obalnog ribolova dozvoljeno je ručno sakupljanje školjkaša (bivalvia) i puževa (gastropoda) samo uz ronjenje na dah uz uporabu priručne opreme.

(3) Pod priručnom opremom iz stavka 2. ovog članka podrazumijevaju se sve naprave koje se pokreću snagom ljudskog tijela.

(4) Mreže stajaćice, vrše i pridneni parangali osim na propisan način, od 1. rujna 2015. godine, moraju biti dodatno označene motkama s crvenom zastavom u obliku istostraničnog trokuta duljine stranice najmanje 30 centimetara, a zastava mora biti najmanje jedan metar iznad površine mora.

(5) Odredba iz stavka 1. alineje 1. o najvećoj dopuštenoj veličini oka mrežnog tega i visini mreža stajaćica primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Članak 5.

(1) Ukupna količina svih vrsta jednostrukih mreža stajaćica koje se nalaze u moru i na plovilu kojim se ribolov obavlja ne smije prelaziti dva komada i ukupno 200 metara.

(2) Kod obavljanja maloga obalnog ribolova jednostrukim mrežama stajaćicama, mreže se smiju postavljati u more najranije dva sata prije zalaska sunca i moraju se dignuti iz mora najkasnije dva sata nakon izlaska sunca.

(3) Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, u slučajevima više sile (nesreća, nepredviđene vremenske neprilike) mreže mogu ostati u moru i dulje i to dok ne nastanu uvjeti za njihovo vađenje iz mora, o čemu mora biti obaviješten nadležni ribarski inspektor.

(4) Mreže stajaćice u malom obalnom ribolovu dozvoljeno je upotrebljavati samo na doček.

Članak 6.

(1) Umjetna rasvjeta u malom obalnom ribolovu smije se koristiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova povrazima s kukom za lov glavonožaca.

(2) U obavljanju maloga obalnog ribolova ostima i povrazima s kukom za lov glavonožaca smije se koristiti umjetna rasvjeta po plovilu snage do 400 W, odnosno kod plinskih ferala do 400 kandela.

(3) U obavljanju maloga obalnoga ribolova iz stavka 2. ovoga članka zabranjeno je koristiti umjetnu rasvjetu za lov glavonožaca u razdoblju od 1. ožujka do 1. listopada.

(4) Za vrijeme obavljanja maloga obalnog ribolova ostima zabranjeno je koristiti plovilo koje se pokreće uz pomoć porivnog stroja te plovila s ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.

Broj sudionika u malom obalnom ribolovu

Članak 7.

(1) Maksimalan broj sudionika u malom obalnom ribolovu kojima je izdana povlastica na temelju važećeg odobrenja za mali ribolov može biti 3.500 u kalendarskoj godini.

(2) Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministarstvo) će donijeti rang listu sudionika koja će se utvrditi sustavom bodovanja na temelju podnesenih zahtjeva za izdavanje povlastice (u daljnjem tekstu: zahtjev).

(3) Broj sudionika u malom obalnom ribolovu koji će se utvrditi na temelju rang liste umanjiti će se za broj sudionika kojima je izdana povlastica ili su podnijeli zahtjev za izdavanje povlastice na temelju zakonskih propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Broj sudionika u malom obalnom ribolovu može biti veći za broj sudionika koji imaju pravo na izdavanje povlastice kao umirovljeni ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru ili povlastica za uzgoj riba i drugih morskih organizama

(5) Obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1), a podnosi se nadležnoj ispostavi ministarstva prema prebivalištu podnositelja.

(6) Ukoliko podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka nema prebivalište u jednoj od županija na jadranskoj obali, tada se zahtjev može podnijeti bilo kojoj ispostavi ministarstva

(7) Ukoliko više podnositelja podnese zahtjev na isto plovilo, pravo na izdavanje povlastice ima vlasnik plovila ili stariji suvlasnik.

(8) Ukoliko dođe do promjene podataka koji su upisani u povlasticu, ovlaštenik povlastice je obvezan zatražiti upis nastale promjene u registar povlastica i obrazac povlastice.

(9) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, podnosi se u roku od 30 dana od objave ovoga Pravilnika.

(10) Nepotpuni i nepravodobno podneseni zahtjevi bit će odbačeni.

Kriteriji za izdavanje povlastice

Članak 8.

(1) Kriterije za rang listu iz članka 7. stavka 2. čini zbroj bodova koji pojedini podnositelj zahtjeva može ostvariti:

a) Prebivalište i trajanje prebivališta prema popisima iz Zakonu o otocima (»Narodne novine«, broj 158/2013) i Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 34/1999, 149/1999, 32/2002 i 33/2006).

– Otoci I. skupine 20 + 1 bod za svaku godinu (do 40 bodova)

– Otoci II. skupine i nerazvijene obalne općine i gradovi 10 + 1 bod za svaku godinu (do 30 bodova)

b) Dob:

– 50 i više godina 5 +1 bod za svaku godinu preko 50 (do 15 bodova)

c) Socijalni status:

– Nezaposleni preko 1 godine 5 + 2 boda za svaku godinu više (do 15 bodova)

– Nezaposleni do 1 godine 5

d) Invalidnost prema stupnju oštećenja:

– do 100%                    10

– do 80 %                      8

– do 60%                      6

– do 40%                      4

e) Hrvatski branitelji:     20

f) mjesečni prihod po članu kućanstva u 2013. godini:

– do 800 kn         20

– do 1500 kn      12

– do 2500 kn         6.

(2) Ukoliko više podnositelja zahtjeva ostvari jednak broj bodova, prednost imaju osobe s prebivalištem na otocima I. skupine, II. skupine, te priobalja, a ukoliko taj kriterij nije primjenjiv, prednost ima starija osoba prema datumu rođenja.

Članak 9.

(1) Zahtjev će se smatrati potpunim uz sljedeću priloženu dokumentaciju (izvornik ili preslika):

– dokaz o posjedovanju važećeg odobrenja za mali ribolov,

– identifikacijska isprava,

– važeća ispravu o plovilu za koje se traži izdavanje povlastice koje je upisano u registar ribarske flote RH i kojem je dodijeljen CFR broj,

– dokaz o vlasništvu plovila ili ugovor o najmu plovila ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik.

(2) Uz dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva treba priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija za rang-listu iz članka 8. ovoga Pravilnika (izvornik ili preslika):

– potvrde Porezne uprave o visini prihoda za podnositelja zahtjeva i članove kućanstva u 2013. godini,

– uvjerenje o prebivalištu i njegovu trajanju podnositelja zahtjeva izdano od nadležnog tijela (Ministarstvo unutarnjih poslova),

– uvjerenje o prebivalištu članova kućanstva izdano od nadležnog tijela (Ministarstvo unutarnjih poslova),

– potvrdu o nezaposlenosti i njegovu trajanju izdanu od nadležnog tijela (Hrvatski zavod za zapošljavanje),

– rješenje ili potvrdu o stupnju invalidnosti izdanu od nadležnog tijela,

– braniteljsku iskaznicu ili potvrdu o braniteljskom statusu izdanu od nadležnog tijela (Ministarstvo branitelja).

(3) U postupku izdavanja umirovljenom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru ili povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama potrebno je dostaviti:

– identifikacijsku ispravu,

– dokaz o umirovljenju podnositelja zahtjeva,

– dokaz da je podnositelj bio ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru ili povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama,

– važeću ispravu o plovilu za koje se traži izdavanje povlastice koje je upisano u registar ribarske flote RH i kojem je dodijeljen CFR broj,

– dokaz o vlasništvu plovila ili ugovor o najmu plovila ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik.

Postupak izdavanja povlastice

Članak 10.

(1) Ministarstvo će na temelju zaprimljenih zahtjeva donijeti rang-listu sudionika prema broju utvrđenih bodova, te će se podnositeljima zahtjeva koji se nalaze na rang-listi izdati se rješenje o izdavanju povlastice.

(3) Uz rješenje o izdavanju povlastice, ovlašteniku se izdaje i obrazac povlastice.

(4) Povlastice će se izdavati prema redoslijedu s rang-liste i to prvo za sudionike u malom obalnom ribolovu u 2015. godini, a nakon toga ostalima.

Revizija rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu

Članak 11.

(1) Radi ažuriranja rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu i njihova broja u sljedećoj kalendarskoj godini svi zainteresirani ovlaštenici povlastica izdanih temeljem odobrenja za mali ribolov dužni su obnoviti zahtjev uz dostavu dokaza o prebivalištu i potvrde o prihodima za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika nadležnoj ispostavi ministarstva u razdoblju od 1. do 31. listopada tekuće godine za slijedeću godinu.

(3) Nepodnošenje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se trajnim odustajanjem od prava obavljanja malog obalnog ribolova.

Članak 12.

(1) Trajno pravo za izdavanje godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i za ribolov pridnenim parangalima, bez naknade, podnošenjem zahtjeva mogu ostvariti:

– nositelji važećih odobrenja za mali ribolov koji trajno odustanu od podnošenja zahtjeva za izdavanje povlastice,

– nositelji važećih odobrenja za mali ribolov koji ne udovoljavaju uvjetima za izdavanje povlastice i

– ovlaštenici povlastica koji u određenoj kalendarskoj godini ne udovolje uvjetima za uvrštenje na rang listu iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Odobrenje za mali ribolov prestaje važiti:

– ukoliko nije podnesen zahtjev za izdavanje povlastice, odnosno zahtjev za izdavanje godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima u propisanom roku iz članka 7. stavka 9. ovoga Pravilnika,

– izdavanjem povlastice i

– izdavanjem godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima sukladno stavku 1. alinejama 1. i 2. ovoga članka.

Izgled povlastice

Članak 13.

(1) Obrazac povlastice je formata A5, dvostran.

(2) Na prednjoj stranici povlastice od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske,

– naziv ministarstva,

– naziv obrasca povlastice,

– podaci o ovlašteniku povlastice: ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broja (OIB),

– podaci o plovilu za koje se izdaje povlastica: CFR, luka upisa plovila, ime broda ili registarska oznaka brodice, vlasnik plovila, adresa vlasnika, veličina plovila u GT, duljina plovila u metrima, snaga porivnog stroja plovila u kilovatima (kW), i

– serijski broj obrasca.

(3) Na stražnjoj stranici povlastice od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– podaci o vrstama ribolovnih alata te o ribolovnim podzonama u kojima ovlaštenik povlastice smije obavljati ribolov,

– naziv ispostave ministarstva koja je izdala povlasticu, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, datum izdavanja rješenja i potpis ovlaštene službene osobe.

(4) Povlastica se ispunjava elektronički i ispisuje se računalnim ispisom, a ispunjeni obrazac se plastificira.

(5) Obrazac povlastice je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Registar povlastica

Članak 14.

(1) Registar povlastica vodi ministarstvo u elektroničkom obliku u informacijskom sustavu ribarstva pod nazivom »Registar povlastica za mali obalni ribolov« (u daljnjem tekstu: registar povlastica).

(2) Ispostava ministarstva po službenoj dužnosti upisuje u registar povlastica sljedeće podatke:

1. naziv ispostave ministarstva koja je izdala povlasticu, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj povlastice,

2. podatke o plovilu za koje je izdano povlastica, odnosno promjenu plovila,

3. podatke o ovlašteniku povlastice,

4. vrste ribolovnih alata i opreme,

5. ribolovne podzone odnosno promjene ribolovnih podzona u kojima se smije obavljati mali obalni ribolov,

6. datum i razlog zbog kojeg je prestala važiti povlastica,

7. naznaku da je doneseno rješenje o oduzimanju povlastice, odnosno o prestanku važenja,

8. datum kada je tužba na rješenje o oduzimanju ili prestanku važenja povlastice dostavljena na rješavanje Upravnom sudu,

9. odluka Upravnog suda o tužbi izjavljenoj protiv rješenja o oduzimanju ili prestanku važenja povlastice te datum odluke Upravnog suda i

10. napomene.

Članak 15.

Ukoliko način na koji se smije obavljati mali obalni ribolov i/ili način na koji se smiju koristiti ribolovni alati i oprema u malom obalnom ribolovu nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koji se smiju koristiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru, kao i odredbe propisa koji se odnose na povlastice i registar povlastica te mjere upravljanja ribarskom flotom.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, broj 29/2014).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/74

Urbroj: 525-13/1224-14-2

Zagreb, 21. siječnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.


8 23.01.2015 Pravilnik o malom obalnom ribolovu 8 23.01.2015 Pravilnik o malom obalnom ribolovu 8 23.01.2015 Pravilnik o malom obalnom ribolovu 8 23.01.2015 Pravilnik o malom obalnom ribolovu